เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2427 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1927 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25612127 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25611827 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์2221 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต1721 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส2021 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส1921 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน1721 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑1521 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน1721 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม1621 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ1621 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง1621 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน1721 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1721 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIIT)381 พ.ค. 62
ชอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 2562331 พ.ค. 62
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561121 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB