เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง6027 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง5527 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25615327 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25615027 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์4921 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต4421 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส4421 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส5021 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน3921 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑4021 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน3921 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม4021 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ4121 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง4221 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน4421 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ4321 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIIT)641 พ.ค. 62
ชอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 2562541 พ.ค. 62
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561371 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB