เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน-28-ม.ค.-51อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติสะสมอาหารอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติเรื่องตลาด-พ.ศ.๒๕๕๗อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB