เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน-28-ม.ค.-51อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูลอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติสะสมอาหารอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ข้อบัญญัติเรื่องตลาด-พ.ศ.๒๕๕๗อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.25MB