เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมปลูกต้นไม้อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กิจกรรมวันเข้าพรรษาอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
วัฒนธรรมองค์กรอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB