เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายไชยภพ คำสุข

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัด

 • นางทัศนวรรณ สุทธิ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวุฒิ เหลาทอง

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางจิรัสชยา คำสุช

  นักทรัพยากรบุคคล

 • -

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางณัฐกานต์ เหลาทอง

  นิติกร

 • นางเย็นจิตร ทองตัด

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายโย ลำพึง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสิมมา แสงราช

  ครู คส.1

 • นางสาวอรพิมพ์ ราชอาจ

  ครู คส.1

 • นางศรีเรือน แสนเทพ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางธัญลักษณ์ พันธะนารี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางพรพิลัย ราศรีชัย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางพิไลวรรณ แสงแก้ว

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายพิพัฒน์ วงศ์สุทธิรัตน์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • -

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • -

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเอราวัณ จันทะคีรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนภาพร พรหมรักษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิรินันท์ นนทะโคตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นายทวีสุข จันทาสังข์

  นักการภารโรง

 • นายพัก เย็นขัน

  ยาม

 • นายพายเพชร อ่อนหรุ่ม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเอกพันธ์ จันผ่อง

  พนักงานชับรถยนต์

 • นางฉริยพร ศรีจริยา

  คนงานทั่วไป

 • นายนพปฏล แซ่หลอ

  คนงานทั่วไป

 • นายบุญยืน จันทะคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นายเนตรทิวา จันทะคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจันทรัสม์ แพทย์ไชโย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนฤมล ศักดิ์เจริญชัยกุล

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายพุฒิ ทิพโสต

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางบุญเหรียญ ราศรีชัย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • -

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • -

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • -

  นักวิชาการพัสดุ

 • -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวณิชกานต์ ด่อนแผ้ว

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชราภรณ์ อุดมสิริยศ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชรา พิมพ์เสนา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวนุชรีภรณ์ ทองหล้า

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • -

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -

  นายช่างโยธา

 • นายวีรพล สีหะ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวปัทมา ราศรีชัย

  คนงานทั่วไป

 • นายเมธาวี โพธิ์ปลัด

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

10.20s. 0.75MB