เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจดทะเบียนพาณิชย์110
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง19
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน110
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์110
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่19
การรับชำระภาษีป้าย19
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ110
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน19
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด19
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร18
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ19
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ18
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน18
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย19
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย19
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน144
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน144
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์142

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB