เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจดทะเบียนพาณิชย์125
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง124
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน126
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์125
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่125
การรับชำระภาษีป้าย124
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ125
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน124
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด124
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร124
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ124
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ123
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน124
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย124
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย124
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน162
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน158
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์160

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB