สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ นโยบายการบริหารงาน ] 
      

 

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถปฏิรูปองค์การบริหารส่วน ตำบลกกสะทอนไปสู่ความทันสมัยด้วยความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ขอเสนอนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนใน ด้านหลักๆ รวมทั้งหมด  6  ด้าน ดังนี้

1.       ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                     ดำเนินการเช่ารถแบรคโฮว์  รถบรรทุกดั้มสิบล้อและรถแทรคเตอร์ เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนเชื่อมหมู่บ้าน และขุดลอกคลอง สนับสนุนแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่เกษตรกร ด้านถนนในหมู่บ้าน จะดำเนินการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแรงงาน ปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ การขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง (ไฟจรในหมู่บ้าน) ประปาน้ำซับ ประปาภูเขา ขุดลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้สวยงามและน่าอยู่

2.       ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                     ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ราษฎร ส่งเสริมสวัสดิการ สังคม กีฬาและนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์

3.       ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     ดำเนินการเพื่อดำรงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้และสานต่ อจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่า งๆ

4.       ด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักสำคัญ  6  ประการคือ

-         หลักนิติธรรม

-         หลักคุณธรรม

-         หลักความโปร่งใส

-         หลักการมีส่วนร่วม

-         หลักความรับผิดชอบ

-         หลักความคุ้มค่า

                     และให้องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ให้มากที่สุด

5.       ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย

                     รณรงค์สนับสนุนให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแ ละส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแว ดล้อม และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชน จัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จัดการเรื่องการกำจัดและแก้ไขปัญห ามลภาวะให้เป็นระบบ

                     ทั้งนี้ จะดำเนินการตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามท ี่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสนั บสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเ มืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868