สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ] 
      

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
สัยทัศน์การพัฒนา (Vission)

“ ตำบลกกสะทอนน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมด้า นเศรษฐกิจทุกชีวิตมีความปลอดภัย ”

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนมี 7 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทางการพัฒนา มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหม ด 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบประปา
ด้านการระบายน้ำ
ด้านระบบไฟฟ้า
ด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูล อปท.
ด้านการสวัสดิการสังคม
ด้านการศึกษา
ด้านการกีฬา
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการสาธารณสุข
ด้านการพัฒนาความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม
ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ด้านงานพิธีการและวันสำคัญ
ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ด้านการพัฒนาฝีมือกลุ่มแรงงานโดยการสนับสนุนจัดตั้ งกลุ่มอาชีพ
ยกระดับคูณภาพการผลิตสินค้าและการตลาด สินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปรอท สารพิษ
จัดให้มีการตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ อื่นๆ
ก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
ด้านการบริหารจัดการขยะ
ด้านรณรงค์ สร้างจิตสำนึก การรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ป่าไม้
ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาและปรับปรุงการเก็บภาษี รวมถึงจัดทำแผนภาษี ได้อย่างทั่งถึง
ด้านการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ สาธารณะแก่
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั้งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร & ;nbs p;
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ สาธารณะแก่
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั้งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าทางการเกษ ตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภารกิจถ่ายโอนและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐ บาล
ยุทธศาสตร์ที่ 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและพัฒนาการท ่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ร่วมมือการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงตามชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอด่านซ้าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ผีตาโขนสู่ประตูโลก
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบน้ำประปาน้ำซับ ประปาภูเขา ขุดลอกคูคลอง ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่นให้สวยงามและน่าอยู่
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ราษฎร กีฬาและนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลเด็ก เยาวชน ปัญหายาเสพติดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเพื่อดำรงศิลป วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสานต่อจารีตประเพณี สนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนให้มากที่สุด
ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
จะรณรงค์ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึก
ที่ดีให้แก่ชุมชน โครงการจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ และจัดการเรื่องกำจัดและปัญหามลภาวะให้เป็น
ระบบ
ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และสวยงาม เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 ด้านการคมนาคม

2 ด้านระบบประปา

3 ด้านการระบายน้ำ

4 ด้านระบบไฟฟ้า

5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านอาคารสถานที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

1 ด้านการสวัสดิการสังคม

2 ด้านการศึกษา

3 ด้านการกีฬา

4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5 ด้านการสาธารณสุข

6 พัฒนาความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน

7 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

8 ด้านการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

2 ด้านงานพิธีการและวันสำคัญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

1 ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

2 ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

3 ด้านยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า

4 ด้านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

5 ด้านการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันบันเทาสาธารณภัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดก าร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั้งยืน

1 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

2 ด้านการบริหารจัดการขยะ

3 ด้านรณรงค์ สร้างจิตสำนึก การรักธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ป่าไม้

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1 ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3 พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

1 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

2 ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-พค.-15at 17:05
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868