สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอด่านซ้าย ห่างจากอำเภอประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 122 กิโลเมตร พื้นที่โดยประมาณ จำนวน 300 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 187,500ไร่
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนมีพื้นที่การปกครองและอาณาเ ขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลกกสะทอน ส่วนมากเป็นภูเขา เส้นทางคมนาคมเป็นทางดินพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาด้วยความลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพดินเหมาะสำหรับการทำไร่พื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณ 24,890 ไร่

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน แบ่งออก 10 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมัน หมู่ ที่ 6 บ้านตูบค้อ
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 7 บ้านกกจาน
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมุ่น
หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 9 บ้านแก่งครก
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหัวนา
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร (ชาย)

ประชากร(หญิง)

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านน้ำหมัน

432

417

860

283

2

บ้านน้ำเย็น

384

402

776

218

3

บ้านนาหว้าน้อย

235

236

485

130

4

บ้านหมากแข้ง

698

705

1,370

622

5

บ้านห้วยมุ่น

266

288

558

175

6

บ้านตูบค้อ

673

662

1,217

266

7

บ้านกกจาน

339

315

655

171

8

บ้านห้วยมุ่น

393

352

743

212

9

บ้านแก่งครก

173

155

348

103

10

บ้านหัวนา

318

302

620

178

รวม

3,911

3,834

7,745

2,358

ที่มาตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2556
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีจำนวน 7,745 คน เป็นชาย 3,911 คน เป็นหญิง 3,834 คน จากการจำแนกประชากร ได้แบ่งช่วงประชากรเป็น 4 ช่วงอายุ คือ
1. ช่วงวัยพักผ่อน ตั้งแต่อายุ 61 - ขึ้นไป มีจำนวน 682 คน
ช่วงวัยผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่อายุ 46 - 60 ปี มีจำนวน 1,409 คน
ช่วงวัยทำงาน ตั้งแต่อายุ 26 - 45 ปี มีจำนวน 2,604 คน
ช่วงวัยภาระของพ่อแม่ ตั้งแต่อายุ 0 - 25 ปี มีจำนวน 3,040 คน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนดิน และลูกรัง พื้นที่สูงๆ ต่ำ และฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาการติดต่อระหว่างอำเภอด่านซ้ายและพื้ นที่ติดต่อใกล้เคียง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีความลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง บางส่วน และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนฯ ไม่มีรถโดยสารประจำทาง
เส้นทางการคมนาคม มีดังนี้
สายบ้านน้ำหมัน - ตูบค้อ เป็นถนนลาด ยาง
สายบ้านกกจาน - น้ำเย็น สภาพเป็นทางดินหินคลุกบางส่วน
สายบ้านน้ำเย็น - หัวนา สภาพเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต
สายบ้านหัวนา - ทางแยกถนนสายด่านซ้าย - นครไทย สภาพทางเป็นหินคลุก
สายบ้านน้ำเย็น - หัวนา -นาหว้าน้อย สภาพทางเป็นทางดินและหินคลุกบางส่วน
สายบ้านน้ำหมัน - ตูบค้อ ถึงบ้านหมากแข้ง สภาพทางเป็นทางดินระยะทาง 12 กิโลเมตร

ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

มีถนนและซอยเข้าหมู่บ้าน ทั้งหมด 157 สาย รวมระยะทางประมาณ 167,671 เมตร ดังนี้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 78,787 เมตร
ถนนลูกรัง / ดิน 33,216 เมตร

การประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภ อด่านซ้าย น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน เป็นน้ำประปาผิวดิน โดยต่อท่อพีวีซี จากแหล่งน้ำบนเขาสูงมายังหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี
ไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อยู่นอกพื้นที่ให้บริการของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ ้าย มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประมาณ ร้อยละ 98 ไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนนและซอยมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุ กหมู่บ้าน

การสื่อสาร

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำ นวน 15 แห่ง
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำ นวน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง


ลักษณะการใช้ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน มีการใช้ที่ดินแต่ละประเภทต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่พักอา ศัย 770 ไร่
- พื้นที่นา 2,749 ไร่
- พื้นที่ทำไร่ 34,812 ไร่
- พื้นที่เกษตรกรรม 40,044 ไร่
- พื้นที่ไม้ ผล 1,580 ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล 92 ไร่

การเกษตรกรรม มีประชากรในเขตเทศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

จำนวนร้อยละ 82 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งแยกประเภทดังนี้

- ทำไร่ ร้อยละ 68

- ทำนา ร้อยละ 10

- รับจ้าง ร้อยละ 8

- ทำสวน ร้อยละ 3

- ค้าขาย ร้อยละ 4

- เย็บผ้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 2

และมีผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง ข้าวไร่ ข้าวนา พืชผัก มันเทศ

การพาณิชยกรรมและบริการ

- สถานบริการน้ำมัน 17 แห่ง

- โรงสี 23 แห่ง

- ตลาด - แห่ง

- ร้านค้าทั่วไป 54 แห่ง

- โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง

- ธนาคาร - แห่ง
มวลชนจัดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

- กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 101 คน

- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น สมาชิก 542 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น สมาชิก 810 คน

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม สมาชิก 10 คน

- กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 10 คน

- กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 13 คน

- กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 113 คน

- กลุ่มปลูกพืชผัก จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 42 คน

- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 225 คน

- กลุ่มสตรีอาสาฯ จำนวน 10 กลุ่ม สมาชิก 300 คน

- กลุ่ม อสม. จำนวน 10 กลุ่ม สมาชิก 146 คน

การท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ได้แก่
อุทยานเทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย
น้ำตกตาดหมอก บ.หัวนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีหมอกคลุมตามสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย (บ้านหัวนา) ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นศูนย์ทดลองทางวิชาการด้านไม้ผล-ไม้เมืองหนาว ไม้ดอก- ไม้ประดับ
ชุมชนชาวเขา(เผ่าม้ง) บ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมู่บ้านมีประเพณีเป็นของ ตัวเองสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อ “อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า”จังหวัดพิษณุโลกได้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
น้ำตกลาดใหญ่ บ้านหมากแข้ง เป็นน้ำตกท่ามกลางขุนเขา
น้ำตก 32 ชั้น บ้านหมากแข้ง เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีจำนวน 32 ชั้น
ล่องแก่งปากแบ่ง บ้านหมากแข้ง ทัศนียภาพสวยงาม เป็นแก่งหิน การเดินทางสะดวกใกล้หมู่บ้าน เหมาะกับการท่องเที่ยวล่องแก่ง
น้ำตกหมันแดง บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รอยเท้าไดโนเสาร์ บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ถ้ำเสา บ้านตูบค้อ หมู่ 6 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ถ้ำโค้ง บ้านตูบค้อ หมู่ 6 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ภูลมโล บ้านตูบค้อ หมู่ 6 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ภูขี้เถ้า บ้านตูบค้อ หมู่ 6 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ภูผาผึ้ง บ้านน้ำเย็น หมู่ 2 ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ด้านสังคม

การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน มีการนับถือศาสนาคือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ศาสนาอื่น ร้อยละ 1
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน
ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเดือนเมษายน
จัดงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,สรงน้ำ พระ และจัดพิธีนางกวัก(ในตอนกลางคืน)

กีฬา นันทนาการ
- สนามฟุตบอล จำนวน 9 แห่ง
- สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 3 แห่ง

- สนามตระกร้อ จำนวน 3 แห่ง

- สนามเด็กเล่น จำนวน - แห่ง

- สวนสาธารณะ จำนวน - แห่ง

สาธารณสุข

- สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง

- อสม. 190 คน

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิอากาศ

เนื่องจากตำบลกกสะทอน ตั้งอยู่ที่สูง ทำให้มีอากาศหนาวเกือบตลอดปี

- ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ ต่ำสุด 4.1 องศาเซลเซียส

- ฤดูร้อนเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด .. 2545

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด .. 2541

แหล่งน้ำ
- แม่น้ำ ได้แก่ น้ำหมัน , ห้วยประวัติ ,ห้วยฮ้อ ,ห้วยหลวง ,ห้วยโครงช้าง
- คลองบึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
แหล่งน้ำสาธารณะบ้านน้ำเย็น 5 ไร่
แหล่งน้ำสาธารณะบ้านหมากแข้ ง 1 ไร่
ฝายประชาอาสา 4 แห่ง
โครงการประมงบ้านหมากแข้ง 1 ไร่
การระบายน้ำ

- พื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ยังไม่มีรางระบายน้ำ ในฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขัง พื้นที่น้ำท่วม คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของพื้นที่ทั้งหมด

ขยะ

- ปริมาณการเกิดขยะ 1.25 ตัน / วัน

- องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนยังไม่มี่ที่ทิ้งขยะในตำบลประชาชน กำจัดขยะเอง กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ และกองบนพื้นเผา

ด้านการเมืองการบริหาร
โครงสร้างและอัตรากำลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนฯ

จำนวนบุคลากร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

20

ฝ่ายบริหาร

4

ข้าราชการ

13

ลูกจ้างประจำ

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ

15

พนักงานจ้างทั่วไป

18

รวมทั้งสิ้น

70

ด้านการคลัง
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555
ประเภทรายรับ

รายการ

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

หมายเหตุ

หมวดภาษีอากร

8,779,278

11,894,397

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต

-

-

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

80,000

53,623

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

55,000

29,760

หมวดรายได้จากทุน

-

-

หมวดเงินอุดหนุน

13,754,000

10,836,204

รวม

22,668,278

22,813,984

ประเภทรายจ่าย

รายการ

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

หมายเหตุ

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ

2,241,600

3,038,040

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9,931,000

9,452,380

หมวดเงินอุดหนุน

2,850,800

2,923,400

งบกลาง - สำรองจ่าย

5,563,658

1,078,144

หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,488,720

1,488,720

หมวดค่าสาธารณูปโภค

130,000

176,000

หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

462,500

4,657,300

รวม

22,668,278

22,813,984

เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ
รถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน
รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู 2 คัน
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน
เครื่องพ่นหมอกควัน 5 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 19-พค.-15at 15:25
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868