สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
      

ตำบลกกสะทอน เดิมแยกออกจากตำบลด่านซ้าย เพราะเนื่องจากเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่มาก เหตุที่ตั้งชื่อว่ากก สะทอนเพราะในพื้นที่ของตำบลมีต้นกกสะทอน ขึ้นอยู่มาก จึงใช้ชื่อว่า "ตำบลกกสะทอน" มาจนถึงปัจจุบัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่ านซ้าย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำหมัน หมู่ 2 บ้านน้ำเย็น หมู่ 3 บ้านนาหว้าน้อย หมู่ 4 บ้านหมากแข้ง หมู่ 5 บ้านห้วยมุ่น หมู่ 6 บ้านตูบค้อ หมู่ 7 บ้านกกจาน หมู่ 8 บ้านห้วยมุ่น หมู่ 9 บ้านแก่งครก หมู่ 10 บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 บ้านหมันขาว  หมู่ที่ 12 บ้านตูบค้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:00
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868