สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองช่าง ] 
      

       
    ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น    
    ผู้อำนวยการกองช่าง    
         
     
นายวีรพล สีหะ       นางสาวปัทมา ราศรีชัย
ผู้ช่วยช่างโยธา       พนักงานจ้างเหมาบริการ
         
       
นางสาวแสงเดือน คำมีมิตร        
พนักงานจ้างเหมาบริการ        
         

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:11
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd