สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักงานปลัด ] 
      

   

   
    นางทัศนวรรณ สุทธิ    
    หัวหน้าสำนักงานปลัด    
         


     

      นางณัฐกานต์ เหลาทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       นิติกร
         


     
นางจิรัสชยา คำสุข       นายวุฒิ เหลาทอง
บุคลากร       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         


     
นายพิพัฒน์ วงศ์สุทธิรัตน์       นางเย็นจิตร ทองตัด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       นักพัฒนาชุมชน
         


     
นายโย ลำพึง       นางสิมมา แสงราช
นักวิชาการศึกษา       ครู คศ. 1

 
       

     
นางสาวอรพิมพ์ ราชอาจ       นางศรีเรือน แสนเทพ
ครู คศ. 1       ครูผู้ดูแลเด็ก
         


     
นางธัญลักษณ์ พันธะนารี       นางพรพิลัย ราศรีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก       ครูผู้ดูแลเด็ก
         


   
นางพิไลวรรณ แสงแก้ว      
ครูผู้ดูแลเด็ก       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         


     
นายอนุพงษ์ จันทะคีรี      
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
         
   


     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         


     
นางสาวนภาพร พรหมรักษา       นางสาวเอราวัณ จันทะคีรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
         


     
นางสาวศิรินันท์ นนทะโคตร       นายพายเพชร อ่อนหรุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว       พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     


      นายไพรบูลย์ กุลาชัย
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นายทวีสุข จันทาสังข์       นายวรรณรักษ์ ยศสุพรม
นักการภารโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
      คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นายวีระยุทธ กุลาชัย       นายณัฐพล ทรงพุฒิ
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
      คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นายพัก เย็นขัน       นางฉริยพร ศรีจริยา
ยาม
พนักงานจ้างทั่วไป
      คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นายนพปฏล แซ่หลอ      
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
ช่วยราชการกองช่าง
      คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

         


     
นายบุญยืน จันทะคีรี       นางสาวพัชราภรณ์ อุดมสิริยศ
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
ช่วยราชการกองช่าง
      คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นางณปภัช จันทาสังข์       นางสาวดอกไม้ จันทะคีรี
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
      ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นางจุไรรัตน์ อินถา       นางศิริพร สุขศรี
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
      ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
         


     
นางสาวธัญยธรณ์ สุขวัฒน์พงศ์    

ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
      ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
       

 
     
นางสาวพัณรดา แซ่หลอ      
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
      พนักงานจ้างเหมาบริการ
         
     
นางสาวจันทรัสม์ แพทย์ไชโย       นางสาวนฤมล ศักดิ์เจริญชัยกุล
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป
      พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
     
 

       

       
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ช่วยราชการกองคลัง
       
         

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:13
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868