สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สมาชิกสภา อบต. ] 
      

นายรักชาติ แซ่หลอ
ประธานสภา อบต.กกสะทอน
นายสิทธิชัย โสประดิษฐ์ นายไชยภพ คำสุข
รองประธานสภา อบต.กกสะทอน เลขานุการสภา อบต.กกสะทอน
นายสุระ วงษ์อุปรี นายกองเกิน จันทคีรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายโสภี ทิพโสต นายบุญเพ็ง โสประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสายัณ สิงขรณ์ นายสังคม นันทะพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายอานุ แพทย์ไชโย นายประชัน บุญประสพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสงกรานต์ กุลาชัย นางอัมพิกา นาคพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายเวชยันต์ วรกิจพาณิชย์ นายไสว่ จันทะคีรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายวินัย ทองหล้า นายประจวบ บริบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายละบาย บุญอาจ นายเขตรัก จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายณรงค์ เชื้อบุญจันทร์ นายจอม โสประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:15
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868