เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 1238 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา1418 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 1288 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25623817 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25623517 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25623928 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25624015 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256116528 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง13128 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต14627 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25624120 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25623513 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562521 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 2562377 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256111616 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB