เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 568 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา618 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 598 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562617 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562617 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562728 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562615 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256113128 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง9228 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต10427 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562620 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562613 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256281 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 256277 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25617716 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB