เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 908 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา1068 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 918 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25622117 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25621817 ธ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25622028 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25622215 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256114528 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง10628 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต11927 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25621920 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25621613 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562241 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 2562187 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25619316 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB