เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 1088 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา1228 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 1118 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256115528 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง12028 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต13127 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25622813 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 2562297 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256110916 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB