เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 1318 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา1508 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 1358 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256117328 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง13728 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต15327 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25623913 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 2562467 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256112116 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB