เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
-นัดประชุมสภา 698 มิ.ย. 63
-ประกาศเรียกประชุมสภา798 มิ.ย. 63
-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 688 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256113528 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง9428 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต10727 มิ.ย. 62
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562913 มิ.ย. 62
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 256297 ก.พ. 62
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25618316 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB