เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
สถิติข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน812 มิ.ย. 63
สถิติข้อมูลการให้บริการ 631112 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองของอบต.812 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน5728 ม.ค. 63
ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2910 ต.ค. 62
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 4710 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง13427 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง13327 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256112027 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256111327 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์4025 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์10921 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต13721 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส11221 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส11221 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน10021 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑11321 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน10121 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม10221 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ9921 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB