เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
สถิติข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน3112 มิ.ย. 63
สถิติข้อมูลการให้บริการ 633512 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองของอบต.3012 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน6828 ม.ค. 63
ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน4110 ต.ค. 62
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 6310 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง14927 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง14727 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256113027 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 256112727 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์5625 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์13821 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต16521 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส13221 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส12721 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน11221 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑12721 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน11321 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม11521 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ11121 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB