เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง7927 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง7527 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25617827 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25617427 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์6621 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต6221 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส6521 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส7021 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน5921 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑6021 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน5821 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม5921 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ5821 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง6021 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน6321 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ6321 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIIT)841 พ.ค. 62
ชอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 2562741 พ.ค. 62
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561531 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB