เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2328 ม.ค. 63
ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน910 ต.ค. 62
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 810 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง10427 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง9527 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25619627 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25618927 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์1425 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์8121 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต7821 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส8221 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส8321 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน7321 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑7921 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน7221 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม7521 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ7721 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง7421 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน7721 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ7621 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB