เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง6927 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง6227 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25616127 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 25615727 มิ.ย. 62
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์5721 มิ.ย. 62
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต5121 มิ.ย. 62
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส5021 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส5721 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการรับสินบน4621 มิ.ย. 62
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๑4821 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกัน4621 มิ.ย. 62
มาตรการมีส่วนร่วม4621 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ4821 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง4921 มิ.ย. 62
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน5021 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5021 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIIT)721 พ.ค. 62
ชอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 2562611 พ.ค. 62
ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2561451 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB