เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การปรับปรุงภารกิจอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภารในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารคนปัจจุบัน 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่องนโยบายการบิรหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน รอบ 6 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.75MB