เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนพัฒนาบุคลากรอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB