เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การปรับปรุงภารกิจอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน รอบ 6 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB