เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประเมินผล ITA ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การปรับปรุงภารกิจอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภารในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตผู้บริหารคนปัจจุบัน 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด เรื่องนโยบายการบิรหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB