เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร" อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
เลื่อนกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมฯอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ออกสำรวจเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรก ปี พ.ศ. 2564อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ทำความสะอาดตลาดนัดตาสิงห์อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ซ่อมแซมรางระบายน้ำหมู่ 4 บ้านผาเจริญอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
นายอำเภอนาด้วงมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว (Covid-19)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาคมรับฟังเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
จุดตรวจปฏิการประจำตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.50MB