เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เพิ่มเติม)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ร่วมเข้ารับการประเมินโครงการจังหวัดสะอาด อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ซ่อมแซมรางระบายน้ำสามท่อ หมู่ 2 และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยน้ำแซบ หมู่ 7อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.75MB