เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงานประจำปี 2564อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
ประชุมสภา สมัยที่ 2 (10 สิงหาคม ประจำปี 2563)อบต.ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการส่งเสริมการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) ตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
กองทุนขยะตำบลท่าสะอาดอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เพิ่มเติม)อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.29s. 0.50MB