เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การจดทะเบียนพาณิชย์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
คู่มือประชาชนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2560อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลางอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีป้ายอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาดอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 21-40 | 2/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB