เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 ถึง เดือน กันยายน 62อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
รายงานผลความพึงพอใจในการบริการของ อบต.กกสะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การจดทะเบียนพาณิชย์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลางอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การรับชำระภาษีป้ายอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาดอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB