เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมวันเข้าพรรษาอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
วัฒนธรรมองค์กรอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาคมเรื่องบริหารจัดการขยะในชุมชนอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประชาคมแสดงความคิดเห็นการประกอบกิจการโรงงานอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 81-100 | 5/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.39s. 0.50MB