เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

แชร์
  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนค่าภาษีได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน หรือองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
    ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
  • หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม
  • และในเดือนกันยายน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จะแจ้งรายการค้างชำระไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จะไม่สามารถดำเนินการทำนิติกรรมที่ดินใดๆได้ หากปรากฏหลักฐานว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

#งานจัดเก็บรายได้ # กองคลังกลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB