เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

-ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

แชร์

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

  •   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
  •   รายงานผลโครงการดำเนินงาน
  •   รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  •   ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  •   ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
  •   แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  •   แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  •   แบบบรรยายลักษณะงาน
  •   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  •   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB