เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 256396 ก.ย. 63
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายน102 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.25631320 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25638319 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 25631513 ส.ค. 63
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623718 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน3718 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม3318 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด3818 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓3216 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต2416 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย2816 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน2616 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม2516 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2416 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน2816 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส2516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน2516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง2516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ2816 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB