เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622418 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน2118 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม2218 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด2718 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓2316 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต1616 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย1516 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน1616 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม1516 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1516 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน1616 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส1216 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน1616 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง1516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ1816 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน1616 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์3216 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส1516 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์1515 มิ.ย. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 364 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB