เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563566 ก.ย. 63
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายน672 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.25636420 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256319319 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 25636313 ส.ค. 63
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627118 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน6918 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม6618 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด6318 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓6116 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต5716 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย5716 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน5216 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม5516 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ4916 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน6016 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส4716 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน5816 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง5016 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ5716 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB