เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM, และ Mobile Bangking1109 มี.ค. 64
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563976 ก.ย. 63
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายน1082 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.256311120 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256324919 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 256310613 ส.ค. 63
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629918 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน10118 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม9818 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด9418 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓9116 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต9516 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย8716 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน8016 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม9716 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ7516 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน8916 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส7416 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน8616 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง8016 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB