เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621118 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน1118 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม1118 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด1118 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓1116 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต916 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย716 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน816 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม616 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ516 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน716 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส416 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ616 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน716 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์1916 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส816 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์615 มิ.ย. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 304 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB