เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621518 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน1218 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม1318 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด1318 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓1416 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต1016 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย816 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน916 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม716 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ616 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน816 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน616 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง616 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ716 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน916 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์2316 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส916 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์915 มิ.ย. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 334 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB