เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210518 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน10818 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม10618 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด9818 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓9716 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต10216 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย9416 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน8716 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม10316 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ8116 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน9716 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส8316 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน10116 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง8616 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ9416 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน9616 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์11516 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส9216 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB