เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629218 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน8818 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม8718 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด7918 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓7816 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต8116 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย7516 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน6616 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม8016 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ6416 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน7516 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส6316 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน7216 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง6816 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ7116 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน7216 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์9616 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส7216 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB