เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623618 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน3718 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม3318 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด3718 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓3216 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต2316 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย2716 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน2516 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม2416 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2416 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน2716 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส2316 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน2416 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง2516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ2816 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2816 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์4316 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส2516 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB