เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25625318 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน5118 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม4718 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด5018 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓4516 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต4116 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย4116 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน4016 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม3916 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3616 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน4516 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส3516 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน4216 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง3716 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ3916 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน4216 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์6116 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส4116 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB