เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน7216 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน-ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์9616 มิ.ย. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส7216 มิ.ย. 63
บันทึกแจ้งเวียน ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์6215 มิ.ย. 63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน 954 พ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256327728 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ บริการแจกเจลเเอลกอฮอล์และหน้ากากแบบผ้า อบต.กกสะทอน ห่วงใยประชาชน11627 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง285327 ก.พ. 63
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256327210 ก.พ. 63
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25637610 ก.พ. 63
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "พญาเสือโครงเกมส์" ประจำปี 256318726 ม.ค. 63
อบต.กกสะทอน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256330811 ม.ค. 63
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก อบต.กกสะทอน ประจำปี 25631519 ม.ค. 63
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ16225 ธ.ค. 62
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ละปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ3511 ธ.ค. 62
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ2416 พ.ย. 62
-ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)2036 พ.ย. 62
-ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2486 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง 29823 ต.ค. 62
เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2562601 ต.ค. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB