เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประจำปี 2562และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ430 ก.ย. 62
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ49 ส.ค. 62
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ713 มิ.ย. 62
โครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย22816 เม.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 15612 เม.ย. 62
พิธีมอบวุฒิบัตร "สายสัมพันธ์ บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 256116722 มี.ค. 62
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ725 ก.พ. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562825 ก.พ. 62
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้25619 ม.ค. 62
อบต.กกสะทอน จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูลมโล 33316 ม.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงบนเวที และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเด็กมาร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 26412 ม.ค. 62
งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 25611768 ธ.ค. 61
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.กกสะทอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 25611685 ธ.ค. 61
-ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ1241 พ.ย. 61
อบต.กกสะทอน ร่วมรับคณะ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.2817826 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง20222 ต.ค. 61
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านงานทรัพยากรบุคคล1608 ต.ค. 61
ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร5910 ก.ย. 61
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล443 ก.ย. 61
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.14515 พ.ค. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB