เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อปท.-

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ปี 64)

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตตำบลกกสะทอน ในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม เกี่ยวกับ อปท.-
0.02s. 0.50MB