เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายรักชาติ แซ่หลอ

  ประธานสภาอบต.กกสะทอน

 • นายจอม โสประดิษฐ์

  รองประธานสภาอบต.กกสะทอน

 • นายไชยภพ คำสุข

  เลขานุการสภาอบต.กกสะทอนสมาชิกสภา

 • นายสุระ วงษ์อุปรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายกองเกิน จันทคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายโสภี ทิพโสต

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายบุญเพ็ง โสประดิษฐ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสายัณ สิงขรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสังคม นันทะพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอานุ แพทย์ไชโย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายประชัน บุญประสพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสงกรานต์ กุลาชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางอัมพิกา นาคพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเวชยันต์ วรกิจพาณิชย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายไสว่ จันทะคีรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวินัย ทองหล้า

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประจวบ บริบูรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายละบาย บุญอาจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายเขตรัก จันทร์ศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายณรงค์ เชื้อบุญจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

0.02s. 0.50MB