เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายไชยภพ คำสุข

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัด

 • นางทัศนวรรณ สุทธิ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางณัฐกานต์ เหลาทอง

  นิติกร

 • นางจิรัสชยา คำสุช

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายพิพัฒน์ วงศ์สุทธิรัตน์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางเย็นจิตร ทองตัด

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายวุฒิ เหลาทอง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายโย ลำพึง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวแคทรียา โคตรลาคำ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสิมมา แสงราช

  ครู คศ.1

 • นางสาวอรพิมพ์ ราชอาจ

  ครู คศ.1

 • นางศรีเรือน แสนเทพ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางธัญลักษณ์ พันธะนารี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางพรพิลัย ราศรีชัย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางพิไลวรรณ แสงแก้ว

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนภาพร พรหมรักษา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเอราวัณ จันทะคีรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิรินันท์ นนทะโคตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นายณัฐพล ทรงพุฒิ

  พนักงานประจำรถดับเพลิง

 • นายวรรณรักษ์ ยศสุพรม

  พนักงานประจำรถดับเพลิง

 • นายพายเพชร อ่อนหรุ่ม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายทวีสุข จันทาสังข์

  นักการภารโรง

 • นางฉริยพร ศรีจริยา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจันทรัสม์ แพทย์ไชโย

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนฤมล ศักดิ์เจริญชัยกุล

  คนงานทั่วไป

 • นางสมทรง ทิพโสต

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางบุญเหรียญ ราศรีชัย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายนิติวัตร เขตรสถาน

  ยาม

 • นายนพพร ปีทบแสน

  พนักงานประจำรถบรรทุก

 • นายเนียง จันทะศรี

  พนักงานขับรถส่วนกลาง

 • นางปัญจรัศม์ ยาเพ็ชรน้อย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายภานุวัฒน์ ศรีแสง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางอุทัยลักษณ์ ศรีบุญ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายปิยศักดิ์ แถลงการณ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังสุมา ศรีบุรินทร์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวณิชกานต์ ด่อนแผ้ว

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนุชรีภรณ์ ทองหล้า

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชราภรณ์ วันทูล

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวปนัดดา ศรีชามก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวพรรณิภา บุญอาจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • ว่าที่ร้อยตรีไสว มาอ้น

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -

  นายช่างโยธา

 • นายวีรพล สีหะ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายบุญยืน จันทะคีรีี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวปัทมา ราศรีชัย

  คนงานทั่วไป

 • นายเนตรทิวา จันทะคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นายเมธาวี โพธิ์ปลัด

  คนงานทั่วไป

 • นายวรวุฒิ จันทะคีรี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

0.02s. 0.75MB