เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน091
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน093
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน0108
การจัดการองค์ความรู้ (KM)139
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน0102
กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน-28-ม.ค.-511172
ข้อบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1162
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1156
ข้อบัญญัติสิ่งปฏิกูล1150
ข้อบัญญัติสะสมอาหาร1151
ข้อบัญญัติเรื่องตลาด-พ.ศ.๒๕๕๗1146
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม1216

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB