เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

การประชุมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf74.89 KB
การประชุมแสดงเจตจำนง.pdf66.33 KB
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf156.11 KB
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf354.56 KB
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน-ปี-๒๕๖๒.pdf210.13 KB
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน.pdf269.73 KB
ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf126.48 KB
ประกาศมาตรการการใช้ดุจยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่.pdf144.30 KB
แม่ดีเด่น-ปี-๒๕๖๒.pdf154.71 KB
รูปการประชุมให้ความรู้การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf343.44 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB