เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส.pdf236.54 KB
บันทึกแจ้งเวียน ห้ามไม่ให้ข้าราชการพนักงานจ้างเข้ามามีผลประโยชน์.pdf211.50 KB
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน.pdf269.73 KB
ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1).pdf154.19 KB
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ .pdf144.88 KB
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf132.99 KB
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf131.52 KB
ประกาศมาตรการรับสินบน.pdf165.96 KB
ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกแก่ข้าราชการ-ผู้บริหาร-สมาชิก-บุคลากร.pdf124.16 KB
มาตรการป้องกันการขัดกัน .pdf145.58 KB
มาตรการมีส่วนร่วม .pdf139.23 KB
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน.pdf184.24 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB