เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน146
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส1242
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต1041
การปรับปรุงภารกิจ327
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต224
การมอบอำนาจการตัดสินใจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)023
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2140
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563048
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563 034
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562137
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน269
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562230
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน125
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน129
การจดทะเบียนพาณิชย์1101
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง192
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน193
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์184
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1101
การรับชำระภาษีป้าย185

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB