เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน1119
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส12120
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต10109
การปรับปรุงภารกิจ387
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต279
การมอบอำนาจการตัดสินใจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)065
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2192
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 25630107
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563 0115
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562182
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2126
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562278
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน180
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน176
การจดทะเบียนพาณิชย์1164
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง1144
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1154
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1138
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1153
การรับชำระภาษีป้าย1138

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB