เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจดทะเบียนพาณิชย์131
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง129
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน131
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์129
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่130
การรับชำระภาษีป้าย128
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ130
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน129
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด129
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร126
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ128
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ128
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน128
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย129
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย129
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน167
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน163
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์166
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเรื่องติดต่อราชการ15
การจัดการความรู้111

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB