เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน190
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส1284
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต1086
การปรับปรุงภารกิจ366
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต257
การมอบอำนาจการตัดสินใจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)052
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2170
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563085
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563 064
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562164
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2104
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562257
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน156
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน157
การจดทะเบียนพาณิชย์1139
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง1126
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1128
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1114
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่1129
การรับชำระภาษีป้าย1113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB