เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจดทะเบียนพาณิชย์142
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง138
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน136
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์134
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่144
การรับชำระภาษีป้าย133
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ137
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน134
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด135
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร131
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ134
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ135
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน134
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย138
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย135
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน171
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน169
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์177
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเรื่องติดต่อราชการ111
การจัดการความรู้117

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB