เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน28
การจดทะเบียนพาณิชย์153
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง147
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน145
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์143
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่154
การรับชำระภาษีป้าย142
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ146
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน143
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด142
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร140
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ142
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ144
การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน142
การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-ขน-หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย147
การขออนุญาตประกอบกิจการรับซื้อ-หรือ-สะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย142
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน182
ประกาศเจตจำนงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน177
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์186
แผนผังแนะนำขั้นตอนยื่นเรื่องติดต่อราชการ118

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB