เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน1110
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส12109
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต10102
การปรับปรุงภารกิจ381
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต272
การมอบอำนาจการตัดสินใจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)061
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน199
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2184
-รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 0134
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563099
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563 0104
งานการเจ้าหน้าที่4175
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562175
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน2118
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562269
รายงานผลความพึงพอใจในการบริการของ อบต.กกสะทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562163
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน172
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน169
การจดทะเบียนพาณิชย์1156
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง1137

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB