เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน16
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ 216
-รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 018
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563019
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA 2563 05
งานการเจ้าหน้าที่429
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256219
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน241
การจดทะเบียนพาณิชย์174
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ-คู่มือกลาง165
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน162
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์158
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่172
การรับชำระภาษีป้าย160
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ166
ประกาศใช้คู่มือสำรับประชาชน160
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด161
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร157
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ160
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ160

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB