เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลกกสะทอน เดิมแยกออกจากตำบลด่านซ้าย เพราะเนื่องจากเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่มาก เหตุที่ตั้งชื่อว่า “กกสะทอน” เพราะในพื้นที่ของตำบลมีต้นกกสะทอนขึ้นอยู่จำนวนมากจึงใช้ชื่อว่า “ตำบล กกสะทอน” มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลกกสะทอนอยู่ในเขตปกครองของอำเภอด่านซ้าย ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมันนางหนูส่าน จันทะคีรีผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น นายสังวร จันทะคีรีกำนันตำบลกกสะทอน
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้าน้อย นายบุญยับ นันทะพรมผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้งนายอินตา สิงขรณ์ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ่น นายปรีชา นาคพรมผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านตูบค้อนายศุภฤกษ์ แซ่เถาผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านกกจาน นายวินัย จันทะคีรีผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมุ่นนายมานิตย์ ศรีพรหมผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านแก่งครก นายฝั่ง ศรีบุญผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหัวนา นายสิทธิชัย โสประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหมันขาวนายธรรมนูญ เขื่อนแก้วผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านตูบค้อนายจีระศักดิ์ แซ่หลอผู้ใหญ่บ้าน
0.02s. 0.50MB