เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนดินและลูกรัง พื้นที่สูงๆ ต่ำๆ และทำให้ในฤดูฝนการสัญจรไปมาค่อยข้างลำบาก การติดต่อระหว่างอำเภอด่านซ้ายและพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงรวมทั้งการขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความยากลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางเป็นบางส่วน ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่มีรถโดยสารประจำทาง


เส้นทางการคมนาคม

1. สายบ้านกกจาน – ตูบค้อ เป็นถนนลาดยาง
2. สายบ้านกกจาน – น้ำเย็น สภาพเป็นถนนดินหินคลุกบางส่วน
3. สายบ้านน้ำเย็น – หัวนา หัวนา สภาพเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. สายบ้านหัวนา – ทางแยกถนนด่านซ้าย - นครไทย สภาพทางเป็นถนนคอนกรีต
5. สายบ้านน้ำเย็น - หัวนา – นาหว้าน้อย สภาพทางเป็นถนนดินและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน
6. สายบ้านน้ำหมัน – ตูบค้อ ถึงบ้านหมากแข้ง สภาพเป็นถนนดินและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน

ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

มีถนนและซอยเข้าหมู่บ้านทั้งหมด 91 สาย รวมระยะทางประมาณ 127,605 เมตร ดังนี้

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 82,152 เมตร
- ถนนลาดยาง 55,668 เมตร
- ถนนลูกรัง / ดิน 31,216 เมตร


การสื่อสาร
ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง


มวลชนจัดตั้งในเขตอบต.กกสะทอน

การศึกษา ตำบลวังงิ้ว มีโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง คือ

กลุ่มเย็บผ้า จำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 101 คน
ลูกเสือชาวบ้านจำนวน 4 รุ่น สมาชิก 542 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น สมาชิก 810 คน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม สมาชิก 10 คน
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 1 กลุ่มสมาชิก 10 คน
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 กลุ่มสมาชิก 13 คน
กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 2 กลุ่มสมาชิก 113 คน
กลุ่มปลูกพืชผัก จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 42 คน
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 4 กลุ่มสมาชิก 225 คน
กลุ่มสตรีอาสา ฯ จำนวน 10 กลุ่ม สมาชิก 300 คน
กลุ่ม อสม. จำนวน 10 กลุ่มสมาชิก 172 คน0.02s. 0.75MB