เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ประมาณ ร้อยละ 98 ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและซอยมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านการประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อยู่นอกเขตพื้นที่บริการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน เป็นน้ำประปาผิวดิน โดยต่อท่อพีวีซีจากแหล่งน้ำบนเขาสูงมายังหมู่บ้านโดยไม่มีระบบการกรองน้ำที่สะอาด ในฤดูแล้งปริมาณน้ำน้อยทำให้ขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล
0.02s. 0.50MB